Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง (ซ้าย) รับรางวัล CSR-DIW for beginner จากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พร้อมทั้งนายพิเชษฐ สิริวาส ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์พร้อมทีมงาน เข้าร่วมรับรางวัล CSR-DIW (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works) ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีนายอาทิตย์ วุฒคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและผู้มอบรางวัล

คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ประธานผู้ก่อตั้ง (ซ้าย) รับรางวัล CSR-DIW  for beginner
จากนายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรร

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธีได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ว่า “โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เปรียบเหมือนกองหน้าของโรงงานอุตสาหกรรมอีกว่า 80,000 โรงงาน ที่จะเข้าสู่กระบวนการ CSR-DIW ซึ่งจะช่วยในการป้องกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความขัดแย้งระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน เพื่อสู่อุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้สามารถปรับตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ด้วย อีกทั้งสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสร้างระบบการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรมให้กับประเทศไทยได้”

ปีนี้บริษัทแม่น้ำฯ ได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award คือรางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เข้ามาฝึกฝนการทำโครงการ CSR เบื้องต้น ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ 5 โดยรางวัลทั้งหมดจัดเป็น 5 ประเภทด้วยกัน คือ

   • CSR-DIW in Supply Chain Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมให้คู่ค้าของตนเข้าร่วมโครงการ โดยได้อุทิศเวลาเข้าไปสอน อบรม และทวนสอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 โรงงาน
   • CSR-DIW Network Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW ที่ได้ร่วมกันดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 17 โรงงาน
   • CSR-DIW Continuous Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้ปฎิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 181 โรงงาน
   • CSR-DIW Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถดำเนินตามมาตรฐาน CSR-DIW ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 112 โรงงาน
   • CSR-DIW for Beginner Award คือ รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้เข้ามาฝึกฝนการทำโครงการ CSR เบื้องต้น มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 403 โรงงาน

บรรยากาศในงานรับรางวัล

ผู้บริหารของแม่น้ำฯ เห็นความสำคัญของการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในก่อนหน้าทางแม่น้ำฯ เองก็ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและการอยู่ร่วมกันของชุมชน จึงได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงบำบัดน้ำซึ่งผ่านกระบวนการผลิต โดยบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ภายในโรงงาน โดยไม่ปล่อยออกไปสู่ชุมชน 100% จึงไม่สร้างมลพิษให้กับชุมชน อีกทั้งสามารถลดการใช้น้ำภายในโรงงานได้ถึง 62.5%

 

น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะถูกนำมาใช้งานใหม่และใช้สำหรับพื้นที่สีเขียวภายในโรงงาน ซึ่งมีอยู่กว่า 8,000 ตารางเมตร พวกเราชาวแม่น้ำฯ ภูมิใจที่อยู่ร่วมกับชุมชนโดยไม่สร้างปัญหามลพิษ ในปีต่อๆ พวกเรายังคงมุ่งมั่นในการสานต่อกิจกรรม CSR ต่อไป