Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

โครงการแม่น้ำฯจิตอาสา ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อน้องบ้านเด็กธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2556 บริษัทแม่น้ำฯ ได้จัดโครงการเพื่อสังคม นำโดย คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยพนักงานที่มีจิตอาสา เดินทางไปบ้านเด็กธรรมรักษ์ เพื่อร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กๆ ที่บ้านธรรมรักษ์ให้การอุปการะ และมอบเงินสบทบทุนเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมีตัวแทนจากบ้านธรรมรักษ์ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ยังได้มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น และทำกิจรรมร่วมกันกับน้องๆอีกด้วย บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุก และตื้นตันใจ ทั้งผู้ให้ และผู้รับ

บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และของเล่นสำหรับเด็กๆ

คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ มอบทุนอาหารกลางวันแก่น้องๆ

ร่วมเล่นเกมส์ ชมการแสดงจากน้องๆและถ่ายภาพร่วมกัน อย่างใกล้ชิดและสนุกสนาน

เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกของคนในสังคม บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ และปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนา ช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นและอยู่รวมกันอย่างมีจิตสาธารณะ