Address : Camden Borough
Call Us : (+66) 2 725 3999
(+66) 2 764 3999
Mail Us : sales@menam.co.th
info@menam.co.th

“MENAM SAFETY FIRST”

28 ก.พ. -2 มี.ค. 2561 สัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2561 พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก กรรมการผู้จัดการ
คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ด้วยความตระหนักรู้ในการทำงานอย่างมีสติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และกระตุ้นให้ทุกหน่วยงาน ตระหนัก เรียนรู้ และรู้จักป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการทำงานได้ MENAM Safety First !